Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อย

 

การรับสมัคร

พนักงานเรือสำราญ
ค่าจ้างและการหักค่าจ้างเข้าสหภาพฯ
การรับสมัคร

 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร

1. เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 21 ปี และไม่เกิน 35 ปี

2. ความสูง อย่างน้อย 160 เซ็นติเมตรขึ้นไป (ได้สัดส่วน)

3. มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษดี

4. มีใบรับรองการผ่านงาน หรือใบฝึกงาน อย่างน้อย 1 ปี

5. มีประสบการณ์ด้านการโรงแรม หรือมีประสบการณ์ตรงกับสายงานที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สมัครงานได้อย่างไร?

วิธีการสมัครงาน

1. สมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครงาน และรูปถ่าย

2. สมัครผ่านใบสมัครออนไลน์ ในเว็บไซด์ คลิกสมัคร (Apply)

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัคร?

1. ตรวจสอบเอกสารการสมัครงานและคุณสมบัติ

2. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ฯ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (Marlins Test)

3. สัมภาษณ์ทาง Skype กับทางสำนักงานใหญ่ที่ฟิลิปปินส์ (สนทนา)

การทดสอบภาษาอังกฤษ มีค่าใช้จ่าย?

มีค่าใช้จ่ายในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 400 ต่อครั้ง

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน?

1. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, หลักฐานการศึกษา, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด 9)

3. สำเนาใบผ่านการฝึกอบรม หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

เอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว มันเพียงพอที่จะทำให้ข้าพเจ้าได้รับการจ้างงานโดยบริษัทของคุณหรือไม่ ?

ไม่ ตามกฏหมายว่าด้วยการว่าจ้างแรงงานทางทะเล จะต้องมีใบผ่านการฝึกการอบรม หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ และ หนังสือคนประจำเรือ ด้วย   

ระยะเวลาในการว่าจ้าง?

สัญญาการว่าจ้าง มีระยะเวลา 8-10 เดือน

เมื่อใดและที่ใดซึ่งข้าพเจ้าสามารถที่จะติดตามใบสมัครของข้าพเจ้าได้ ?

7 วัน นับจากการยื่นประวัติส่วนตัวฉบับย่อ ท่านอาจติดตามโดยการส่งอีเมล์ไปที่ winey@bahiathailand.com หรือ angel@bahiathailand.com 

คุณเก็บค่าบริการการจัดหางานหรือไม่ ?

บริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในการจัดหางานให้กับผู้สมัครงาน

พนักงานมีโอกาสออกไปท่องเที่ยวตามประเทศต่างๆ ทึ่จอดเรือได้หรือไม่?

ได้ หากพนักงานไม่ได้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงาน